close

√ Pengertian Akhlakul Karimah Jenis Budpekerti (Pembahasan Lengkap)

Pengertian Akhlakul Karimah & Jenis Akhlak (Pembahasan Lengkap) – Definisi dari akhlakul karimah ialah adab yang baik atau terpuji. Semua insan harus mempunyai sifat akhlakul karimah saat hidup di dunia. Akhlakul karimah atau Akhlak mulia atau sikap terpuji yaitu suatu sikap yang baik sesuai dengan pedoman agama islam.


Bagi seseorang yang mempunyai akhlakul karimah maka akan selalu disenangi oleh sesama manusia, bahkan tidak hanya itu kalau seesorang berperilaku sesuai pedoman agama islam maka sudah niscaya baik dimata Allah. Dan kelak nanti akan masuk dalam nirwana bersama Nabi Muhammad saw, menyerupai yang terkandung dalam Hadist Nabi Muhammad sebagai berikut:


“Sesungguhnya orang yang paling saya cintai di antara kalian dan orang yang paling bersahabat tempatnya dariku pada hari selesai zaman ialah orang yang paling baik budi pekertinya di antara kalian”


Hal tersebut juga tercermin dalam kondisi kita sekarang. Dengan melihat kondisi suatu bangsa atau suatu Negara sanggup menjadi jaya bila warga negaranya terdiri dari orang-orang yang berakhlak mulia atau berbudi luhur. Sebaliknya, bila warganya berakhlak jelek maka rusak pulalah bangsa dan Negara itu. Karena suatu bangsa dikenal alasannya akhlaknya (budi pekertinya) kalau budi pekertinya telah runtuh maka runtuh pulalah bangsa itu.


Pengertian Akhlakul Karimah & Jenis Akhlak (Pembahasan Lengkap)


Mari kita bahas dengan terang apa itu akhalkul karimah dan jenis-jenis adab pada pembahasan dibawah ini:


Pengertian Akhlakul Karimah


Istilah adab berasal dari bahasa arab yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laris atau tabiat, serta kebiasaan. Sedangkan karimah ialah artinya mulia, terpuji, baik. Maka yang dimaksud dengan akhlaqul karimah ialah budi pekerti atau sebuah perangai yang mulia. Sebuah adab mempunyai tujuan biar setiap orang bertingkah laris atau bertabiat sesuai dengan budpekerti istiadatnya yang baik dan sesuai dengan pedoman agama Islam.


Terdapat dasar-dasar adab yang perlu kita ketahui sebagai umat yang beragama. Dimana di dalam agama Islam yang menjadi dasar atau alat pengukur yang menyatakan bahwa sifat seseorang itu baik atau buruknya ialah Al Alquran dan As Sunnah. Apa yang baik berdasarkan Al Alquran dan As Sunnah itulah yang baik untuk dijadikan pegangan dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, apa yang jelek berdasarkan Al Alquran dan As Sunnah berarti itu tidak baik dan harus di jauhi.


Jenis-jenis Akhlak


Untuk sanggup mengetahui apa dan bagaimana mempunyai sifat dan sikap akhlakul karimah. Di bawah ini ada beberapa jenis-jenis adab yang perlu kita ketahui. Jenis-jenis adab di bagi menjadi dua yakni, (1) Akhlakul Karimah atau adab Mahmudah, dan (2) Akhlakul Madhmumah atau adab Tercela.


Adapun yang termasuk dalam jenis akhlakul karimah atau ahlak terpuji di antaranya adalah: • Berbakti kepada orang tua

 • Sopan terhadap guru

 • Bersikap baik kepada saudara

 • Berbuat baik kepada tetangganya

 • Melakukan perbuatan Suka menolong kepada orang lain

 • Cinta kepada Allah

 • Melakukan perbuatan baik dan menjauhi larangan alasannya Allah

 • Cinta dan taat kepada Rosul

 • Menyayangi orang yang lemah

 • Memelihara dan menyantuni binatang

 • Memelihara dan menyantuni tumbuh-tumbuhan

 • Melakukan perbuatan yang benar

 • Berani

 • Menjaga amanah

 • Menepati janji

 • Sabar

 • Pemaaf

 • Pemurah

 • Ikhlas

 • Hidup sederhana

 • Selalu bersyukur kepada Allah

 • Bertawakal

 • Memiliki rasa Malu


 Definisi dari akhlakul karimah ialah adab yang baik atau terpuji √ Pengertian Akhlakul Karimah Jenis Akhlak (Pembahasan Lengkap)


Itulah pola dari sikap akhlakul karimah. Sedangkan berikut ini ada beberapa pola perihal ahlak yang tercela. Sebagai mana kebalikan dari akhlakul karimah, antara lain: • Dengki

 • Dendam

 • Mengadu domba

 • Mengumpat

 • Riya

 • Ujub dan takabur (sombong)

 • Bakhil

 • Penipu

 • Khianat

 • Pengecut

 • Nifaq


Demikianlah pembahasan kita mengenai Pengertian Akhlakul Karimah & Jenis Akhlak (Pembahasan Lengkap), semoga dengan pembahasan diatas kita sanggup menjadi orang yang lebih baik ber akhlakul karimah, amiin. Sekian dan Terimakasih 🙂Sumber http://www.seputarpengetahuan.co.id
Next Post Previous Post